Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
Vücut Terapi ve Bakım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“SCULPTURE”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Her bir hastanemizin bağlı bulunduğu tüzel kişilik bilgileri aşağıdaki listede yer almaktadır. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin  etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve SCULPTURE tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.
1. SCULPTURE Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Sizlerden aşağıda 2. bölümde açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler
arasında aşağıdakiler yer alabilir:
• Adınız, soyadınız,
• T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
• Doğum yeri ve tarihiniz,
• Cinsiyetiniz,
• Adresiniz,
• Telefon numaranız,
• E-posta adresiniz,
• Sculpture tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız
• Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
• Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biometrik verileriniz,
• Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, checkup bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
• SCULPTURE ile iletişim geçtiğiniz takdirde onayınıza bağlı olarak alınan ses kaydınız,
• SCULPTURE ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
• Otopark/vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
• sculpture.com.tr isimli web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
• E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:
a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
c. Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
d. SCULPTURE’ın iç işleyişini planlanma ve yönetme,
e. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
f. Faturalandırma yapılması;
g. Kimliğinizin doğrulanması;
h. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
i. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
j. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
k. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
l. SCULPTURE’ın iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
m. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
n. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
o. İlaç veya tıbbi cihaz temini.
p. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda;
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar;
• Özel sigorta şirketleri;
• Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/ veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz,
• Denetçiler; danışmanlar, iş ortakları;
• Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar
• Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Vücut Terapi ve Bakım Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile,
• İşvereniniz ile,
• Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
• Sosyal Güvenlik Kurumu,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
• Nüfus Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Eczacılar Birliği,
• Adli makamlar,
• Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
• Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
• Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
• Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
• Ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve SCULPTURE’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda SCULPTURE’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
• Özel Hastaneler Yönetmeliği,
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizin SCULPTURE tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup SCULPTURE’a elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya info@sculpture.com.tr adresine güvenlik elektronik imza ile ileterek kişisel verilerinizin;
a. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
c. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
d. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
f. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. SCULPTURE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SCULTURE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
6. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.sculpture.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Gül Sokak No:11 1. Söltaş Evleri, Akatlar/Etiler, İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, Noter kanalıyla gönderebilir ya da info@sculpture.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Vücut Terapi ve Bakım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Sculpture Polikliniği) Kanun kapsamındaki taleplerimi, “www.sculpture.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;
• Gül Sokak No:11 1. Söltaş Evleri Akatlar Etiler, İstanbul adresine bizzat teslim edebileceğimi,
• Noter kanalıyla gönderebileceğimi,
• info@sculpture.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla iletebileceğimi biliyorum.
Vücut Terapi ve Bakım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (SCULPTURE) tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, SCULPTURE’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ve SERBEST İRADEM ile KABUL EDİYORUM.
*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form tarafınıza verilmediğinde bildiriniz.
ONAM
Kendi el yazınız ile “OKUDUĞUMU ANLADIM” yazınız:
……………………………………………………………………………………………
Hasta Adı Soyadı…………………………………………………
İmza:………………………………………Tarih: ……./……./………Saat:…..
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………………………………..
İmza:……………………………………….Tarih: ……./……./………Saat:…..
Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:…………………………………….…………..
İmza:………………………………………Tarih: ……./……./………Saat:…..
Yakınlık Derecesi: …………………………..
Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:
o Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)
o Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
o Bilinci kapalı
TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise) Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….…….
İmza: ………………………………………………………Tarih: …../……./……… Saat:……